Nagrania z konferencji/Records from the conference

Szanowni Państwo,

prezentujemy nagrania w formie zapisanych streamów prowadzonych na dzisiejszej konferencji. Zostały one podzielone na trzy części – zgodnie z naszym podziałem na trzy sesje.

 

We are presenting three records from the sessions. The last one was in english.

 

Sesja nr 1

Sesja nr 2

Session no. 3 (english) + the second part of this session

 

 

0 komentarzy

Program konferencji

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z wstępną wersją programu konferencji. Przypominamy także, że obowiązuje WSTĘP WOLNY dla wszystkich słuchaczy. Zapraszamy!

 

Konferencja naukowa
WOKÓŁ HIPERMODERNIZMU

(14 czerwca 2018, Warszawa)

9:45 Otwarcie konferencji

 

10:00 Sesja 1

 • Tadeusz Bartoś: Więcej czy mniej modernizmu – jak to mierzyć?
 • Aleksandra Binicewicz: Postawa ponowoczesna i konsekwencje jej trwania
 • Jan Grzybowski: Pytania o ponowoczesność
 • Adriana Maria Sajur: Metafizyka symulacji?
 • dyskusja

 

12:00 Przerwa kawowa

 

12:15 Sesja 2

 • Krzysztof Śmieja: Hipermodernizm czyli aksjologia człowieka w świecie ryzyka
 • Dominik Puchała: Hipermodernizm jako połączenie tendencji charakterystycznych dla ponowoczesnego społeczeństwa z próbą powrotu do tradycji
 • Damian Binkowski: Disco re-edit a logika kulturowa hipernowoczesności
 • Małgorzata Mróz: Rola autorytetu w hipermodernizmie
 • Daria Chibner: „Uratuje nas tylko ironia” – postprawda w hipermodernizmie
 • dyskusja

(sesja zawiera poprawki z 12 czerwca, które zostały poczynione na prośby uczestników)

14:00 Przerwa obiadowa

 

15:15 English session

 • Miguel Ángel Quintana Paz: Post-truth as a Feature of Hypermodern Times
 • Alexandra Logvinova: Towards New Aesthetics of Writing: Paradigmatic Shift, or Discursive Rupture?
 • Natalia Juchniewicz: Excess of space, scarcity of place – hypermodernity and the problem of non-places as regimes of symbolic power
 • Marcin Trepczyński: Hypermodernism as Reconciliation and Deceleration
 • discussion

 

16:45 Przerwa kawowa

 

17:00 Panel dyskusyjny

 • Tadeusz Bartoś
 • Roman Chymkowski
 • Iwona Lorenc
 • Jacek Migasiński
0 komentarzy

Podstawowe informacje o konferencji

Konferencja naukowa „Wokół hipermodernizmu” (Warszawa, 14 czerwca 2018 r.) 

Szanowni Państwo, 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję naukową „Wokół hipermodernizmu”, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim 14 czerwca 2018 r. Konferencja organizowana jest przez Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.  

Celem konferencji jest zestawienie różnych koncepcji hipermodernizmu oraz diagnoz dotyczących dzisiejszej epoki oraz dyskusja m.in. wokół poniższych pytań: 

Czy żyjemy w czasach postmodernizmu, czy też i w jego przypadku należy ogłosić koniec, na nowo kreśląc rysy obecnej epoki? Jeśli tak, to co kryje się pod terminem „hipermodernizm” i czy może on być adekwatną nazwą dla stanu kultury czy stanu ducha dzisiejszych społeczeństw? A może nadaje się na nazwę nowego projektu dla ludzi XXI wieku? 

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych, studentów i doktorantów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. 

Zgłoszenia wystąpień w języku polskim lub angielskim prosimy przysyłać na adres: hipermodkonf@gmail.com do dnia 6 maja 2018 r. Zgłoszenie powinno obejmować: tytuł wystąpienia, abstrakt (do 1000 znaków) oraz informacje o autorze (m.in. o stopniu lub tytule zawodowym/naukowym i o afiliacji). 

Informacja o przyjęciu na konferencję pojawi się nie później niż 14 maja 2018 r. 

Opłaty konferencyjne dla uczestników wygłaszających wystąpienia wynoszą: 100 zł dla pracowników naukowych, a 50 zł dla studentów i doktorantów. 

Organizatorzy 

English version:

Scientific conference „Around Hypermodernism” (Warsaw, June 14, 2018) 

Dear Colleagues, 

We have the pleasure of inviting you to the scientific conference „Around Hypermodernism”, to be held at the University of Warsaw (Poland) on 14 June, 2017, organised by the Faculty Artes Liberales of the University of Warsaw in cooperation with the Institute of Philosophy of the University of Warsaw. 

The aim of the conference is to compare various concepts of hypermodernism and various diagnoses concerning today’s epoque and to discuss before all the following questions: 

Do we live in times of postmodernism or should we announce also the end of postmodernism and try to draw features of the present epoque? If so, what can we understand by „hypermodernism” or „hypermodern times”? Can it be an adequate name for the state of culture or the state of mind or spirit of today’s societies? Or maybe it could be a name for a new project for people of the 21st century?  

We invite scholars, PhD students and students representing different scientific disciplines in order to take into account many perspectives referring to many aspects of our complex reality. 

Please, send your submissions until May 6, 2018  to the secretary of the conference: hipermodkonf@gmail.com

Submission should contain: a title of presented paper, abstract (up to 1000 characters) and basic information about an author, esp. his/her title and affiliation. 

Notifications will be sent until May 14, 2018. 

A conference fee is: 100 PLN (25 euro) for scholars and 50 PLN (12 euro) for students and PhD students. 

Organisers